Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سنگدوین در نظر دارد یکدستگاه بیل بهکو TDL86خودرا ازطریق مزایده کتبی بفروش برساند. متقاضیان می توانندازتارخ 97/07/29لغایت 97/08/09به مدت 10روزبه واحد عمران شهرداری مراجعه ویا ازطریق شماره تلفن 34204005تماس حاصل فرمایند.

تاریخ چاپ آگهی

دوم یک هفته پس ازانتشار نوبت اول  ازتاریخ 97/08/16لغایت 97/08/23به مدت یک هفته می باشد.

لازم به ذکراست تاریخ بازگشایی اسنادروزپنج شنبه 97/08/24ساعت 10صبح میباشد.

شما اینجا هستید: Home شهرداری و شورای شهر مناقصه و مزایده مزایده فروش بیل بهکو