Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

به گزارش روابط عمومی ،شهرداری سنگدوین درنظرداردبازارروزهفنگی(جمعه بازار) راازطریق مزایده کتبی واگذارنملید.متقاضیان می توانندازتاریخ 97/08/01لغایت 97/08/11به مدت 10روزبه واحددبیرخانه شهرداری مراجعه ویاازطریق شماره تلفن 34204005تماس حاصل فرمایند.

به گزارش روابط عمومی ، شهرداری سنگدوین در نظر دارد یکدستگاه بیل بهکو TDL86خودرا ازطریق مزایده کتبی بفروش برساند. متقاضیان می توانندازتارخ 97/07/29لغایت 97/08/09به مدت 10روزبه واحد عمران شهرداری مراجعه ویا ازطریق شماره تلفن 34204005تماس حاصل فرمایند.

تاریخ چاپ آگهی

دوم یک هفته پس ازانتشار نوبت اول  ازتاریخ 97/08/16لغایت 97/08/23به مدت یک هفته می باشد.

لازم به ذکراست تاریخ بازگشایی اسنادروزپنج شنبه 97/08/24ساعت 10صبح میباشد.

شهرداری سنگدوین در نظر دارد یک دستگاه تراکتور بیل بکهو را از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانندجهت کسب 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

شما اینجا هستید: Home شهرداری و شورای شهر مناقصه و مزایده